Zásady ochrany osobních údajů

Společnost MUOTI s.r.o., IČO: 092 61 397, se sídlem na adrese Sládkova 372/8, PSČ 702 00, Ostrava, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 80580 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „MUOTI„) je provozovatelem internetových stránek www.muoti.cz, jež představují informační a kontaktní internetový portál (dále jen „Portál„), který umožňuje návštěvníkům Portálu (dále jen „Návštěvníci„) navazovat vzájemnou spolupráci a sdílet s tím související informace.

Tato Pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen „Pravidla„) upravují veškeré nakládání s osobními údaji ve spojení s užíváním Portálu a jeho služeb, není-li mezi konkrétními subjekty ujednáno něco jiného.

 

1. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

1.1.   Společnost MUOTI, jakožto správce, zpracovává zejména údaje, které jí poskytuje Návštěvník skrze kontaktní formulář, kterou Portál umožnuje. Údaje, které zpracováváme tak zahrnují Vaše jméno, příjmení, ičo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně další údaje, které při využívání Portálu sami poskytnete.
1.2.   Společnost MUOTI nesleduje a neukládá statistické záznamy o Vaší aktivitě na Portálu a interakcích s obsahem umístěným na Portálu.
1.3.   Společnost MUOTI využívá Vaše osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu a fakturační adresu, popř. doručovací adresu, za účelem splnění svých povinností plynoucích z obchodních podmínek provozu a užívání internetových stránek muoti.cz, včetně všech jejich součástí. Osobní údaje jsou takto využívány i pro realizaci Vašich nákupů, včetně zasílání souvisejících oznámení o stavu zpracování nákupů nebo sděleních ostatních uživatelů, a řešení všech souvisejících požadavků či reklamací. Zpracování osobních údajů pro tyto účely je ze strany společnosti MUOTI prováděno ve zcela nezbytném rozsahu.
1.4.   Společnost MUOTI může za účelem zajištění plného fungování Portálu a přizpůsobení jeho obsahu zákaznickým preferencím využívat služeb třetích stran, kdy jako správce pověřuje tyto třetí strany ke zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém je to pro tyto služby nezbytné.
 

2. S kým sdílíme vaše údaje

2.1.   Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány primárně společností MUOTI. Prodejcům nabízejícím služby i zboží skrze vzájemnou spolupráci se společností MUOTI se poskytují Vaše osobní údaje prostřednictvím zakázek v nezbytném rozsahu pro vyřízení Vašich objednávek a řešení případných souvisejících požadavků či reklamací. Prodejcům ani jiným třetím stranám není umožněno využívat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, nebo za účelem jiných marketingových aktivit.
 
2.2.   Společnost MUOTI neposkytne ani jinak nezpřístupní Vaše osobní údaje dalším třetím stranám s výjimkou, jak je to popsáno v těchto Pravidlech, a vyvine maximální úsilí, aby ani prodejci dále nešířili a nevyužívali údaje, kterými disponují.

 

3. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

3.1.   Za účelem plnění smluvních podmínek zpracováváme osobní údaje po celou dobu trvání Vaší spolupráce a na základě zákonné povinnosti, zákon č. 499/2004 Sb. V případě marketingových aktivit jsou osobní údaje zpracovávány rovněž po celou dobu trvání Vaší spolupráce, nebo do okamžiku, kdy svůj souhlas s jejich zpracováním odvoláte.

 

4. Jaká máte práva

4.1.  V souvislosti s nakládáním s Vašimi osobními údaji máte právo požádat společnost MUOTI o informace ohledně osobních údajů, účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích Vašich osobních údajů. Dále máte právo požádat společnost MUOTI o přístup k poskytnutým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné.

4.2.   Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo požádat společnost MUOTI o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů).

4.3.   Rovněž máte právo na výmaz osobních údajů, na jejich omezené zpracování a na přenositelnost osobních údajů od společnosti MUOTI k jinému správci, jsou-li pro to splněny podmínky dané právními předpisy. V případě přímého marketingu máte právo vznést u společnosti MUOTI námitku proti zpracování osobních údajů, na jejímž základě dojde k ukončení zpracování osobních údajů pro tyto účely.

4.4.   Mimo výše uvedené máte vždy právo se v případě porušení povinností společnosti MUOTI obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

5. Jak chráníme vaše osobní údaje

5.1   Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Při zpracování Vašich údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na elektronickém úložišti. Přístup k úložišti je také chráněn heslem a prostřednictvím šifrované komunikace s databází. V rámci společnosti jsou pravidla přístupu k členské databázi a případně dalším osobním údajům nastavena tak, aby k nim měli přístup pouze ti pracovníci, kteří s údaji potřebují nutně nakládat.
 

Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na společnost MUOTI e-mailem na adresu info@muoti.cz.
 
Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná a účinná od 27. 6. 2021.
 
MUOTI s.r.o.